کف و سقف رشد اقتصادی 1400

در هر صورت باید در انتظار جلسه آتی شورای عالی کار بود تا حداقل دستمزد را بر اساس نرخ تورم و حداقل معیشت تعیین کند. سفیر روسیه در ایران با بیان اینکه نیروهای روسیه در داخل خاک این کشور هستند و بیرون از مرزهای این کشور در خاک اوکراین حضور ندارند، افزود: دولت اوکراین با مشکلات داخلی زیادی روبهروست و از طریق بزرگنمایی تهدید حمله روسیه قصد دارد افکار عمومی این کشور را از این مشکلات داخلی دور کند.

بخش خدمات در میان بخشهای مختلف اقتصاد کشور از اهمیت زیادی برخوردار است. قضیه اسلامی بودن حکومت ما درست بیخ گوش حکومت کمونیستی آنها هم وجود داشت، با جنگ ایران و عراق هم که در طرف غرب کشور درگیر بودیم و بمبها و موشکهای روسی روی سرمان میریخت و تازه میخواستیم از میان این وضعیت پیچیده، جذابیت را بر رابطه خود با شوروی حاکم کنیم! این همه فاکتورهای منفی و تضادهای ایدئولوژیک و غیره وجود داشت و فقط یک رگه مثبت ضد امریکا و امپریالیسم بودن ایران در میان بود و شما ببینید در چنین شرایطی چقدر دشوار میشود که شما بین این همه منفی بتوانید رابطه مثبت را حاکم کنید.

روابط تهران-پکن نیز بسیار مثبت است و عملیاتی شدن قرارداد راهبردی بین ایران و چین در سفر اخیر حسین امیر عبداللهیان وزیر امورخارجه نشاندهنده همین موضوع است. وی با بیان اینکه در برنامه بانک مرکزی روند رو به رشد در این حوزه در سال آینده پیش بینی شده، افزود: پیشبینیها در حوزه ارزی با در نظر گرفتن استمرار وضعیت موجود است، اگر در برجام اتفاقاتی رقم بخورد که حقوق مردم ایران در این مذاکرات کسب شود، وضعیت نظام ارزی و تراز تجاری بسیار فراتر از اعداد کنونی میشود. بررسیها نشان میدهد قیمت خودرو در روز چهارشنبه (۱۴ بهمن ۱۴۰۰) روند ثابت داشت. تحلیل آمارهای رسمی نشان میدهد که در سال 1400، تهران با سهم 63/ 16درصدی بیشترین و ایلام با سهم 7/ 0درصدی در پایینترین سطح جمعیتی در بین استانهای کشور قرار دارند.

همان­گونه که ملاحظه می­شود بیشترین کاهش رشد در بخش ­های اقتصادی مربوط به بخش خدمات است. در نهایت اینکه در برخی استانها هم سهم تغییرات گرچه کاهش یافته اما این تغییرات چندان قابل ملاحظه نبوده و رتبهبندی آنها را بیشتر از یک یا 2 مرتبه تغییر نداده است. مذاکرات را به این سمت بردیم که دو رهبر، برای توسعه روابط، احساس مثبت نشان دادهاند و واقعاً هم همین بود، چون رهبر ایران هیچوقت به رهبر امریکا نمیگفت بیا تو را اصلاح کنم، چون او را اصلاحنشدنی میدانست، ولی این که میخواهد با رهبری شوروی صحبت کند، نشان میدهد که او را قابل اصلاح میداند و میگوید تو خوب آمدی و در پیام هم میگوید باریکلا!

حتی به مخیله کسی نمیرسید که در یک هیات دو نفره، یک نفر مرد و یک نفر زن باشد، ولی خود امام در حافظه داشتند که اسلامی که ما از آن حرف میزنیم، فاطمهاش و زینبش هم در صحنه سیاسی میآید و علی اجازه میدهد. 5- آیا تمدید این معافیتها به این معناست که تهران ابتدا به ساکن اجرای تعهدات هستهای را آغاز میکند یا حتی در صورت عدم احیای برجام هم دست به کاستن از توانمندی فعلی هستهای از کانال همکاریهای هستهای با سایر کشورها خواهد زد؟ قرار ما رفع کامل تحریم ها بود، درحالی که میزانسن فعلی فقط فضا را برای آمریکایی ها تسهیل می کند که ببینند آیا ایران فروشنده هست یا خیر. دو ملاقات با معاون وزیر امور خارجه و خود وزیر امور خارجه و دو ملاقات با معاون رییسجمهور و سپس با خود رییسجمهور داشته باشید که استوارنامهها را به معاونین بدهید و سپس با وزیر امور خارجه و رییسجمهور ملاقات و مذاکره کنید که هم حالت پروتکلی را حفظ کنیم و هم خواستهٔ شما تحقق پیدا کند بدین ترتیب ما چهار خبر مجزا را اطلاعرسانی کنیم، بگوییم که رونوشت استوارنامه را به معاون وزیر دادید، یک خبر هم بدهیم که با وزیر امور خارجه دیدار و مذاکره کردید.

  • ماده ششم: مسئوليتهای سرونو در ارائه خدمات
  • نشانههای جغرافیایی
  • Schumpeter, J. (1942). Capitalism, Socialism and Democracy; 2nd Edition, George Alle London
  • نقض شرایط استفاده از خدمات اینترنتی سایت
  • ماده هفتم: مقررات استفاده از حساب توسط مشتری
  • علائم تجاری

من از همان اول روی این نکته ایستادم و گفتم: «کاری ندارم که مدل شما چیست، ولی سفیر شما که به تهران آمده، استوارنامهاش را به رییسجمهور ما داده، رونوشت آن را هم به وزیر امور خارجه ما داده است. وقتی من رفتم، روسها یک مدلی داشتند و مدلشان این بود که در مورد کشورهای جهان غیر مهم، استوارنامهها را معاون رییسجمهور و معاون وزیر خارجه میگرفتند و استوارنامههای کشورهای مهم را رییسجمهور و وزیر امور خارجه میگرفت. این یکی از وجوه مهم این هیات بود که در هیچ جا هم برجسته نشده است.

تصورش را بکنید که در آن زمان و در منظر همه جهان، برای اولین بار یک رهبر اسلامی به یک رهبر کمونیست پیام میدهد و هیاتی هم که میفرستد دو نفر بیشتر نیستند و آن هم یک خانم و یک آقا. بر این اساس، افزایش دو انحراف معیار در تکانه درآمدهای نفتی طی دوره سبب اثر مثبت بر رشد اقتصادی (YF) و نیز اثر مثبت بر وضعیت نهادی (ICF) کشور شده است؛ اما، این شوکها در دورههای کوتاهمدت معنادار بوده است. از اینرو، بهبود وضعیت نهادی چرخهای مثبت در جهت تقویت رشد اقتصادی و بهبود مجدد وضعیت نهادی رقم خواهد خورد.

رضا فاطمیامین شب گذشته در گفتگو با بخش خبر ۲۱ شبکه اول سیما به هدفگذاری هشت درصدی برای نرخ رشد اقتصادی تاکید کرد. بنظر می رسد در شرایطی که انتظار رشد اقتصادی در دنیا وجود ندارد، بانک های مرکزی به راحتی دلار را عرضه نکنند. نامه امام به گورباچف بعد از پایان جنگ و یک کار معجزهوار بود و در اصول و مناسبات عادی ما نمیگنجد. جالب اینجاست که این کار را اول و آخر، فقط امام کردند و قبل و بعد از آن، ما با خانمها تعارف میکنیم که شما هم هستید و باید باشید، ولی خودمان جلو میافتیم و حاضر نیستیم به آنها واقعاً میدان بدهیم، ولی امام این جور نبودند.

من سفیر امام خمینی برای برقراری رابطه مساوی و برابر هستم و من هم فقط در همان سطح استوارنامهام را میدهم، وگرنه نمیدهم.» گفتند: «این پروتکل ماست و اگر شما این قاعده را بشکنید، بقیه کشورها به ما اعتراض میکنند»، ولی من زیر بار نرفتم و خواستم به روسها حالی کنم که اوضاع فرق کرده و سفیر جمهوری اسلامی، سفیر دوره شاه نیست که بتوانند از موضع ابرقدرتی با او برخورد کند.