کشش در اقتصاد خرد چیست؟

به گزارش خبرنگار ایمنا، در حال حاضر روزانه معادل ۱۹۰ میلیون لیتر گاز و فرآوردههای آن به نیروگاههای کشور تحویل داده میشود که حدود ۱۳ میلیون لیتر آن نفت کوره است که در فصول سرد مانند شرایط فعلی این عدد به ۳۵ میلیون لیتر میرسد و در تابستان ممکن است این عدد به صفر نیز برسد. انتظار میرود طی سالهای آینده این رقم از ۴۳ میلیون نفر فعلی به ۳۷ میلیون نفر کاهش یابد.

تفاوت اصلی و متفاوت لایحه بودجه ۹۹ نسبت به بودجه سالهای قبل، تأثیر و ملاحظاتی است که شرایط تحریمی در اقتصاد کشور ایجاد کرده است. در ادامه جلسه امروز هیات دولت، تعدادی از پیشنهادهای دستگاههای اجرایی بررسی و به تصویب رسید. با توجه به این که داده­های مربوط به شاخص بازده کل از فروردین ماه 1377 در بورس تهران محاسبه و منتشر شده است، لذا قلمرو زمانی مربوط به بررسی رابطه­ی متغیرهای اقتصادی با شاخص بازده سهام، سه ماههی دوم سال 1379 تا پایان سال 1389 (که در آن اطلاعات به صورت ماهانه در نظر گرفته شده است) را در بر میگیرد.

در همین ارتباط حمیدرضا فولادگر در گفتوگو با خبرنگار ایمنا میگوید: طرح استفاده از درآمدهای نفتی در پروژههای عمرانی، تصمیم مطلوب و بهجایی است، بنابراین لازم است برای هزینههای جاری از روشهایی مانند مالیات، استفاده کرد. بنا به گفته نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با وجود تحریمهای اعمالشده علیه کشورمان، نیاز به کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی در بودجه است، بر اساس سیاستهایی که در اقتصاد مقاومتی و قانون پنجم و ششم توسعه تعریف شده، لازم است به سمتی پیش برویم که وابستگیمان به درآمد نفت کاهش یابد تا زمانی که به صفر برسد و جبران کاهش درآمد از نفت با درآمدهای مالیاتی و اخذ عوارض است.

موضوع دوم استفاده از درآمدهای مالیاتی به شکل هدفمند است، بهنحویکه بخشی از مالیات بنگاهها و بخشی دیگر از خانوار تأمین خواهد شد. وی تصریح میکند: نکته مهم این است که برای درآمدزایی از مسیر مالیات به رونق تولید نیازمند است که جلوگیری از خام فروشی نفت و فروش فرآوردههای نفتی میتواند موجب رونق تولید و اشتغالزایی شود. اینکه با سرمایهگذاری ویژه بر روی بخش فناوری میتوان علاوه بر تأمین نیاز داخلی، درآمدی معادل درآمد حاصل از فروش نفت را محقق کرد.

با اطمینان به شما میگویم که در این مدت فروش مناسبی داشتیم. این مورد میتواند علاوه بر تشویق بر سرمایهگذاری در تولید، تمایل برای سرمایهگذاریهای غیرضروری و نامولد را کاهش دهد. درنتیجه مجموع این سه محور میتواند جایگزین درآمدهای نفتی شود. این افزایشِ یکباره قیمت یک دارایی به سایر داراییها تورم نیست.

سوم، اینکه باید st یک متغیر قطعی تلقی شده و کاملاً قابل پیش­بینی باشد، که فرض واقع­بینانه­ای نیست. همسایه غربی ایران که روزهای سختی را پشت سر می گذارد، سومین تولیدکننده بزرگ نفتی جهان تلقی می شود. موسوی لارگانی ادامه میدهد: با استفاده از غفلت ایران، برخی از کشورهای دور مانند چین بخش زیادی از بازار صادراتی منطقه را تسخیر کردند حال اگر این اقداماتی که دولت اخیراً در توسعه روابط تجاری با کشورهای همسایه آغاز کرده، ادامه یابد بی شک میتوانیم بخشی از تحقق نیافتن درآمدهای نفتی را جبران کنیم.

دولت برای توسعه صادرات غیرنفتی نیازمند به توسعه روابط با همسایگان کشور است با مذاکره و روابط تجاری با کشورهای همسایه همچون روسیه، ترکیه، افغانستان و به دست گرفتن بازارهای این کشورها میتوانستیم بخش قابلتوجهی از درآمدهای صادراتی را جایگزین درآمد نفتی کنیم. مورد دیگر نیز که توجه به آن برای توسعه صادرات غیرنفتی ضروری است فراهمسازی شرایط بهتر، برای صادرکنندگان است نه آنکه با صدور بخشنامههای متعدد و بروکراسیهای اداری مانع از صادرات و دلسردی فعالان شویم.

با توجه به چنین تصمیمی است که ویژگی بارز لایحه بودجه ارائهشده از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی، مواردی همچون قطع وابستگی اعتبارات هزینهای از منابع حاصل از صادرات نفت و بازنگری در روش تعیین سهم دولت از درآمد نفتی است. این فعال حوزه گردشگری تصریح کرد: با توجه به اقلیم سرد و خشک روسیه و محدودیتهای موجود در بازار غذای این کشور، از یک سو و از سوی دیگر مسافت نسبتاً کم بین دو کشور و امکان دسترسی به آبهای آزاد جهانی از طریق ترکیه، شهرهای آلانیا و جزایر اطراف ترکیه معمولاً یکی از مقاصد اصلی گردشگران روسی محسوب شده و بخش چشمگیری از گردشگران ورود به ترکیه را نیز روسها تشکیل میدهند.

مسیری که تایلند طی کرده بهخوبی نشان میدهد ثروت اصلی یک کشور، نه نفت و منابع زیرزمینی بلکه منابع انسانی و مدیریت صحیح برای بهرهگرفتن از توانمندیهای این منابع است. هدف از اجرای این طرح افزایش سطح درآمد از محل تولیدات فناوری است تا نوآوری و خلاقیت فناوری محور منبع رشد درآمد اقتصادی و صادراتی تایلند باشد. کل درآمد پیشبینیشده از محل صادرات نفت و میعانات گازی و گاز در سال آینده، ۲۲.۲ میلیارد دلار است که شامل ۱۸.۳ میلیارد دلار درآمد حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و ۳.۹ میلیارد دلار درآمد حاصل از صادرات گاز است.

دولت این کشور امیدوار است اقتصاد دیجیتال تا سال ۲۰۲۷ حدود ۲۵ درصد از کل تولید ناخالص داخلی این کشور را شامل شود.

درآمد نفتی کشور در این بازه زمانی تنها یک هزار و 500 میلیارد تومان بوده است. این رقم به معنای این است که دولت در سال آینده باید روزانه یکمیلیون و دو هزار بشکه نفت صادر کند تا درآمد پیشبینی شده محقق شود. این طرح ده حوزه صنعتی را نشانه گرفته است که به دو بخش کلی تقسیم میشوند.

با این وجود، برای دستیابی به هدف مهم جایگاه سومی ایران در تولید گاز جهانی با سهم 8 تا 10 درصدی از تجارت جهانی، لازم است سیاستهای خاصی مورد توجه قرار گیرد. شرط لازم در تداخل ، همدوسی منابع است. آموزش صحیح درباره مصرف مواد مخدر تاثیراتی دارد که میتوانید آنها را در نمودار زیر مشاهده کنید. نمودار (24)، روند تغییرات متغیرهای سرمایهگذاری در توسعه و بهبود فناوری، هزینه اکتشاف، نرخ اکتشاف و تولید گاز طبیعی در کشور را با اعمال سیاست افزایش 5 درصدی سرمایهگذاری در توسعه فناوری را نشان میدهد.

این کشور قصد دارد تا سال ۲۰۲۱ رقمی برابر با ۱.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به تحقیق و توسعه اختصاص دهد و تعداد محققان تمام وقت خود را از ۲۱ نفر به ازای هر ده هزار شهروند در سال ۲۰۱۹ به ۲۵ نفر به ازای هر ده هزار شهروند در سال ۲۰۲۱ برساند. انتظار میرود با این اقدام تا ۶۸ درصد از فرایندهای تولید محصولات فناورانه در تایلند خودکار شده و ۳۰ درصد از هزینههای تولید محصولات فناورانه در این کشور کاهش یابد.

تولید محصولات برقی و الکترونیکی نیز به طور گسترده در آنجا در جریان است. RMSPE استفاده شود، در اینجا نیز از این روش استفاده شده است. این کشور در زمینه تولید انواع آی سی و نیمه هادی نیز شهرت دارد. انتظار میرود اجرای این طرح منجر به ایجاد بیش از ۴۷۵ هزار فرصت شغلی جدید در تایلند نیز بشود.

ده صنعتی که در این کریدور اقتصادی مورد پشتیبانی دولت تایلند قرار میگیرند، عبارتند از اتومبیلهای نسل جدید و هوشمند، محصولات الکترونیک هوشمند، گردشگری پزشکی و سلامت، کشاورزی و زیست فناوری، پردازش غذا، رباتیک، لجستیک و هواپیمایی و سوختهای زیستی و مواد شیمیایی زیستی.

بخش اول توسعه بخشهای فعلی با اجرای طرحهای ارزش افزوده است که پنج صنعت را در بر میگیرد: اتومبیل سازی، محصولات الکترونیک هوشمند، گردشگری پزشکی و سلامت، کشاورزی و زیست فناوری و غذا برای آینده. به عنوان مثال در حالی که ۳۴.۴ درصد از صادرات تایلند در سال ۱۹۹۸ را انواع محصولات دارای فناوری پیشرفته تشکیل میداد، این رقم در سال ۲۰۱۵ به رقم ۲۱.۴ درصد کاهش یافت و البته پس از آن دوباره سیر صعودی گرفت.

در عین حال تایلند مدتی است استفاده از فناوریهای نوظهور و پیشرفته برای ارتقای توان خود برای پردازش و نگهداری و بهینه سازی انواع مواد غذایی را آغاز کرده است. از آن جایی که، افزایش قیمت تنها باعث میشود تعداد اندکی استعمالکننده مواد مخدر، میزان مصرف خود را به صورت قابل ملاحظهای کاهش دهند، تقاضا برای مواد مخدر را کششناپذیر به شمار میآوریم. اگر تقاضا کشش ناپذیر باشد، افزایش قیمت درآمد کل را در بازار مواد مخدر افزایش خواهد داد زیرا قانون منع مصرف مواد مخدر، قیمت مواد مخدر را به نسبتی بیشتر از میزان کاهش مصرف، افزایش میدهد.

مهمترین و جاه طلبانه ترین طرح تایلند در زمینه ارتقای توان فناوری مربوط به اجرای انقلاب صنعتی چهارم در این کشور یا تایلند ۴.۰ است. در این بخش، به صورت خلاصه به مرور مهمترین نکات گفته شده در این نوشتار، میپردازیم. این کشور دومین تولیدکننده بزرگ دستگاههای تهویه مطبوع و یکی از سازندگان خوش نام انواع یخچال در دنیاست. واقعا دلمان را به کجای این ساختار ناکارامد و بیمار خوش کنیم؟

شرکتها و کارخانههای فعال در این منطقه از انواع معافیتهای مالیاتی برخوردار شده و مشوقهای مالی و اقتصادی متنوعی به آنها ارائه میشود. تایلند حدود ۵۰ سال است که برنامههای توسعه متنوعی را برای ارتقای اقتصاد خود اجرا میکند. رشد بودجه تربیت بدنی 325 درصد است و برای توسعه مراکز ورزشی جوانان، 100 درصد رشد بودجه برای افزایش مهارت جوانان 320 هزار مسکن روستایی برای سال 85 تکرار شده است.

بحث سوم نیز کاهش یارانههای پنهان و آشکار است که مجموع این منابع در شرایط کنونی به رقم ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان میرسد و بخشی از این منابع را میتوان با اصلاح قیمتهای انرژی، به دست آورد. نخست مولدسازی داراییهای دولت است که گفته می شود هماکنون این داراییها به حدود ۷۰۰۰ هزار میلیارد تومان میرسد و در شرایط کنونی بهرهای برای دولت ندارد.