وظایف و اختیارات شورای نگهبان

این طرح هم بدون سر و صدا نیست.» پیش از آنکه هاشمی رفسنجانی درباره این طرح بنویسد که به خاطر امتناع ابوالحسن بنیصدر، رئیس جمهور از امضا و ابلاغ برخی از مصوبات مجلس تهیه و تصویب شده بود، روزنامه انقلاب اسلامی (ارگان بنیصدر) در عصر همان روز تیتر زد: «بر اساس طرح دو فوریتی، در صورتیکه رئیس جمهور مصوبه مجلس را پس از ۵ روز امضا ننماید نخست وزیر موظف به اجرا است.» روزنامه انقلاب اسلامی در روز یکشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۶۰، شماره ۵۵۷ که آخرین شمارهاش پیش از تعطیلی موقت همراه با روزنامههای میزان، آرمان ملت، مردم و جبهه ملی بود، در شرح خبر آورد: «جلسه علنی مجلس شورای اسلامی ساعت ۵/۷ با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید شروع شد. گاهی اوقات طرفدارها یک تعارضهایی را به وجود میآورند که خود نامزدها از آن تعارضها اصلاً خبر ندارند؛ یعنی گاهی اوقات در مواردی، به تعبیری کاسهی داغتر از آش به وجود میآید؛ من خواهش میکنم طرفداران محترم نامزدها مراقب این جهات باشند.

به نظر میرسد، هیچ تناقض یا تعارضی بین اصول فوق وجود ندارد و تعبیر مطابقت و عدم مغایرت مکمل یکدیگرند. چرا که در قانونی به نام ” قانون فهرست نهادهای عمومی غیر دولتی” که در تاریخ19/4/1373 به تصویب مجلس و در تاریخ 29/4/1373 به تصویب شورای نگهبان رسیده است فهرست نهادهای عمومی غیر دولتی شامل 10 مورد است که فدراسیون فوتبال در بین آنها نیست.

دشمنان ما از همهی امکانات، استفاده میکنند؛ هم دشمنانمان، هم کسانی در داخل که دانسته یا ندانسته دنبال حرف آنها را میگیرند و تکرار میکنند، و تلاش میکنند که این انتخابات را مایهی سرشکستگیِ ملّت قرار بدهند. امام در واقع با این یک کلمه برنامهی کار همهی مجلسهای ما را تا آخر مشخّص کردند: مجالس ما موظّفند خودشان را عصارهی فضایل ملّت قرار بدهند.

و آنها از فضای مجازی دارند به این وسیله استفاده میکنند؛ یعنی در فضای مجازی از زبان یک نفری در این ستاد، علیه یک کسی در آن ستاد، و از زبان او علیه این بدروغ یک حرفی منتشر میکنند و اینها را به جان هم میاندازند؛ این برنامه است، توجّه داشته باشید. موانع تولید و مانند اینها باید برطرف بشود و پشتیبانی از تولید باید انجام بگیرد؛ این را در برنامه بگذارید. برخوردشان برخورد نجیبانه بود، حتّی بعضی مردم را تحریض(۵) کردند و تحریص(۶) کردند که در انتخابات شرکت کنند، پای صندوقها بروند. بسیار کار خوبی بود، کار خداپسندی بود که اینها انجام دادند. رزمایش مشترک پیامبر اعظم (ص) ۱۷ سپاه پاسداران که از دوشنبه آغاز شده بود، امروز چهارشنبه اول دی ماه سومین روز خود را با عملیاتهای مختلف زمینی و هوایی پشت سر گذاشت. ما در شورای نگهبان از اولین روز دریافت مصوبه تا آخرین لحظات مهلت قانونی جهت اظهارنظر نسبت به آن، جلسات مختلفی برگزار کرده و پیگیریهای متعددی در جهت رفع ابهامات و شفافتر شدن مصوبه برای اجرای بهتر آن انجام دادیم که برخی از آنها روشن شد و برخی باقی ماند.

چند روز بعد از شروع به کارم، اعضای شورای همبستگی کارمندان به دیدنم آمدند و ضمن تبریک انتصابم با صراحت گفتند که: «شما وزارت خارجه را «فتح» نکردهاید، ما دروازه را گشودیم و شما وارد شدید.

هرچند ایراداتی در بعضی حوزه ها به عملکرد آنها وارد است. به گفته شاگردان امام خمینی، مجلس درس وی از معتبرترین کانونهای درسی حوزه محسوب میشده و در برخی از دورهها نزدیک به ۱۲۰۰ نفر شرکت میکردهاند که در میان آنان دهها تن از مجتهدان مسلّم و شناختهشده حاضر بودند. اعتراضهایی که شده، انگیزهی مشترکی ندارد، انگیزهها مختلف است: بعضیها از این جهت به شورای نگهبان اعتراض میکنند که میگویند با این وضعیّت مشارکت کم میشود؛ دلسوزی میکنند برای مشارکت که من حالا یک نکتهای را بعداً در این مورد عرض خواهم کرد. ایشان تصویرسازی منفی از مجلس یازدهم را حرکتی بدون انگیزههای دلسوزانه و اصلاحی خواندند و افزودند: برخی انتقادات به قصد اصلاح و تکمیل صورت میگیرد اما در تصویرسازی منفی، این انگیزهها وجود ندارد، نمایندگان مجلس باید با بیاعتنایی به این کارها، به اجرای وظایف خود ادامه دهند و در رفتار و گفتار بهانهای به دست دشمنان و اینگونه مخالفان ندهند. امروز هم دارند کاری میکنند که اگر بتوانند، مشارکت مردم را کاهش بدهند؛ اگر چنانچه مردم مشارکت کردند، بگویند که خب این مشارکت شما فایدهای ندارد، معلوم است که مثلاً چه کسی انتخاب خواهد شد؛ بعد از آن هم که یک کسی که از صندوق بیرون آمد -حالا هر کسی- چه مطابق پیشبینی آنها، چه غیر مطابق پیشبینی آنها، خواهند گفت که خب این فایدهای ندارد.

سیاست تبلیغاتی دشمن در طول سالها این بوده، امروز هم همین است. من میبینم. آدمها را میشناسم؛ من ۴۲ سال است که با این افرادی که امروز سر زبانها هستند مراوده دارم، با اینها کار کردهام، میشناسم آدمها را، میبینم که حرفهای دشمن را بعضیها دنبال میکنند. انسان میبیند؛ بنده، هم فضای مجازی را میبینم و مطّلعم، هم در بعضی از مطبوعات و رسانهها انسان مشاهده میکند که میخواهند انتقام بگیرند از شورای نگهبان. شورای نگهبان دشمنانی دارد، دشمنان جدّیای دارد، این حالا یک فرصتی شده که انتقام بگیرند. نیست؛ لکن یک گروه دیگری هستند که با اصل شورای نگهبان مخالفند، این فرصت را مغتنم شمردهاند برای اینکه انتقام بگیرند از شورای نگهبان؛ اینها باید پیش خدا جواب بدهند. اگر نامزدهایی که امروز در صحنهاند بتوانند بیان کنند و به مردم نشان بدهند که دارای این کارآمدی هستند، مردم پای صندوقها هم میروند و مشارکت بالایی هم خواهد بود انشاءالله به توفیق الهی. برای اینکه مردم شرکت نکنند، بعد از آنکه مردم شرکت میکردند و انتخابات پُرشوری انجام میگرفت، آنها میگفتند که خب معلوم است، مهندسیشده است، معلوم است که چه کسی از صندوق بیرون میآید؛ این همیشه بوده، و فقط مال امروز نیست.

ما قوانین زیادی داریم که اینها همین طور بر روی هم متراکم است؛ بعضیها تاریخمصرفگذشته است، بعضیها تکراری است، بعضیها متعارض و متناقض است؛ یک فکری باید برای این قوانین بشود. ما نقصهای زیادی در جامعهمان داریم. در خلال این مدت، خبرگزاریها منتشر کردند که زاهدی اسناد زیادی را از سفارتخانه بیرون برده است. در سال ۱۳۵۷ هجری شمسی حرکت انقلابی مردم ایران به پیروزی رسید. این تواناییها را ملّت ما در طول این چهل و یکی دو سال انقلاب نشان داده؛ در جنگ تحمیلی نشان داده، در مقابل تحریم نشان داده، در مقابل زورگویی قدرتهای غربی و غیر غربی نشان داده؛ اینها فضایل ملّت است. وقتی قوانین این جور متراکم شد، آن کسی که میخواهد از زیر قانون مصوّب شما فرار کند، میگردد در آن قوانین، یک راه فراری پیدا میکند؛ این است دیگر.

گفتهام:(۳) قانوندانهای قانونشکن-میگردند یک راه فراری پیدا میکنند. سالهای متمادی؛ حالا در زمان امام (رضوان الله علیه) یعنی در دههی شصت، وضعِ ترکیبِ دولت -ریاست جمهوری و نخستوزیری- جوری بود که این مسائل خیلی در آنجا نمودی پیدا نمیکرد امّا بعد از آنکه قانون عوض شد و ریاست جمهوری رئیس دولت و رئیس اجرائی دولت شد، تا حالا همیشه این جور بوده است که قبل از اینکه انتخابات بشود، تبلیغات دشمن متوجّه به این است که مردم شرکت نمیکنند، در انتخابات ممکن است تقلّب بشود، دست برده بشود و کارهایی مانند اینها بشود. بنده جدّاً امیدوارم که با همّت ملّت ایران این انتخابات بر خلاف خواستهِی دشمن مایهی آبروی ایران بشود. یک کارآمدیای است که میتواند مشکلات کشور را از میان بردارد؛ دنبال این هستند.

اگر شما قوی نبودید، اگر شما مقتدر نبودید، آنها لازم نبود این قدر خِیل و رَجِل(۵) جمع کنند، این همه نیرو و سیاهی لشکر دنبال خودشان راه بیندازند بیایند مقابل شما؛ این نشاندهندهی این است که شما قوی هستید. شما توقع نداشته باشید که مورد اهانت واقع نشوید. اگر شما کشور را به جسم یک انسان تشبیه بکنید، این مشکلات، همان طور که عرض کردم، به منزلهی بیماری است، منتها خطر بیماری نسبت به همه یکسان نیست. ب. همه­پرسی سیاسی؛ وقتی که رییس کشور برای اتخاذ تصمیمات سیاسی فوق العاده با مراجعه به اکثریت آراء مردم اعتماد آن­ها را نسبت به خود جلب می­کند، این عمل را همه­پرسی سیاسی می­گویند. برای این منظور، بعد از پایان پروسه ساختمانی و صدور پایان کار، مالک می تواند به دفتر اسناد رسمی مراجعه کرده و درخواست خود مبنی بر صدور صورت مجلس تفکیکی را رائه دهد. گفته شده تصمیم رژیم سعودی برای حذف عبارت «لااله الا الله، محمد رسول الله» از پرچم این کشور، در چارچوب عادی سازی روابط با اسرائیل، خشم شهروندان عربستانی را برانگیخته است.

»، در مجله ارمغان، دوره ۲۹، شماره ۳، خرداد ۱۳۳۹ش. مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم – ۱ تیر ۱۳۰۰ تا ۳۰ خرداد ۱۳۰۲ – نخست وزیران : سیدضیاالدین طباطبایی – قوامالسلطنه – مشیرالدوله – قوامالسلطنه – مستوفیالممالک – رییس مجلس: میرزا حسینخان پیرنیا (موتمنالملک).

در ۱۲ بهمن ۱۳۵۷ش با گسترش مبارزات مردم به ایران بازگشت و بعد از پیروزی انقلاب در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ش تا آخر عمر (۱۳ خرداد ۱۳۶۸ش)، رهبر جمهوری اسلامی ایران بود. اینها مربوط به شخص این حقیر و امثال بنده هم نیست؛ اینها کار خدا است، متّکی به آحاد مردم است؛ با تکیهی به همین استقرار بوده که جمهوری اسلامی توانسته در مقابل این همه دشمنی در این سالها مقاومت بکند. کشور به معنای واقعی کلمه سعادتمند خواهد شد اگر چنانچه زمامدار قوّهی مجریّه کسی باشد که بتواند این مسائل را حل و فصل کند. و امثال اینها مسائل کلیدیای وجود دارد. اینها را بیچاره میکنند. همگان می دانند و به وضوح روشن است که چنین نبوده، آیا این رفتار را عادلانه توصیف می کنید؟ عصر ایران؛ مهرداد خدیر- آیتالله لطفالله صافی گلپایگانی که دیروز به عنوان یک مرجع تقلید و پس از یک قرن زندگی درگذشت، داماد آیتالله محمد رضا موسوی گلپایگانی هم بود.

  • مصدومیت عجیب محرمی پیش از بازی ستارگان(عکس)
  • وزارت اقتصاد و دارایی
  • نیکنفس، بهترین بازیکن دیدار هوادار- استقلال
  • با استفاده از تلفن همراه تست کرونا بگیرید
  • شهیدی، حسین، سرگذشت تهران، راه مانا، ۱۳۸۳ش

بسیاری از این افراد یقیناً به خاطر احساس مسئولیّت، به خاطر اینکه فکر میکردند میتوانند برای کشور یک کمکی باشند و خدمتی بکنند به کشور، وارد میدان شدند. در بند (پ)، اطلاق محرومیت از دریافت خدمات بانکی در مورد افراد ناآگاه، مغایر اصول ۲۰ و ۲۲ قانون اساسی شناخته شد. البتّه اینها هم یک جور نیستند، چند نفر ممکن است زید را دارای صلاحیّت بدانند، عمرو را دارای صلاحیّت ندانند -که این زید و عمرو مثلاً احراز صلاحیّت نشدند- آن دیگری ممکن است بعکس، زید را دارای صلاحیّت نداند، عمرو را دارای صلاحیّت بداند؛ بنابراین نقطهی مقابل هم هستند امّا در این جهت هر دو شریکند که از اینکه نامزد مورد نظرشان احراز صلاحیّت نشده ناراحتند. برنامهی مخالفین هم -که ما تا حدودی اطّلاع داریم- به جان هم انداختن طرفدارها است؛ طرفدار این نامزد با طرفدار آن نامزد، این علیه او بد بگوید، او علیه این بد بگوید. طرفدارها در طرفداری از هر کدام از نامزدها که انتخاب میکنند، اگر نیّتشان را خدایی کنند، خدای متعال به کارشان برکت خواهد داد.