مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی

76. قانون جمعآوری و فروش کالاهای ممنوع و غیرمجاز – مصوب ۲۳ اسفند ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۱۵ اسفند ۱۳۴۹ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. 3- کسانی که بیش از سه جلسه متوالی یا در مجموع پنج جلسه در یک ماه تأخیر غیرمجاز داشته باشند. مثلاً اگر سه عضو لازم بود، مکلف است که حداقل چهار نفر را به مجلس معرفی کند و تکلیفی به معرفی بیش از این تعداد نفرات ندارد. «.. مصوبات جلسه غیر علنی در صورتی معتبر است که با حضور شورای نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد. مجلس “کمیسیون ویژه بررسی مسأله جاسوسان آمریکایی” را تشکیل و اعضایش را انتخاب کرد و روز ۱۱ آبان ۵۹ چهار پیشنهاد این کمیسیون در صحن علنی مجلس قرائت شد: «۱- از آنجا که دولت آمریکا در گذشته همواره در امور داخلی کشور ایران دخالتهای گوناگون سیاسی و نظامی کرده است لهذا باید تعهد و تضمین نماید که از این پس هیچگونه دخالت مستقیم و غیرمستقیم سیاسی و نظامی در امور جمهوری اسلامی ایران ننماید.

طحان نظیف ادامه داد: طرح «اصلاح موادی از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مربوط به جرایم شرطبندی و قمار بازی در فضای مجازی» حدود ۴-۵ جلسه بحث کارشناسی را به خود اختصاص داد و موارد اشکال و ابهام آن به مجلس منعکس شد. منظورم را توضیح دادم که در دوره قبل از انقلاب از شما انتظار داشتند که به عنوان یک زن خود را به اصطلاح هفت قلم آرایش کنید و سر کار بیایید. «شما جزء روسای خیلی خوب مجلس از اول انقلاب تا به حال هستید شما از شرافت خانوادگی هم از طرف والد محترمتان و جد مادری برخوردارید، که ایشان از عالمان و بزرگان بی نظیر بودند. آیا می فرمایید اگر از قبل انقلاب در ملکی از امکانات پدری زندگی کردیم، کار خلافی انجام داده ایم؟ آییننامه اجرایی ماده۴۴ مکرر قانون اصلاح قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع – مصوب ۲ آذر ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۲۲ آذر ۱۳۴۹ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲ دی ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

79. قانون اصلاح ماده ششم قانون اصلاح قانون اراضی دولت و شهرداریها و اوقاف و بانکها مصوب دی ماه ۱۳۳۹ – مصوب ۶ اسفند ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۲۴ اسفند ۱۳۴۹ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. 47. قانون برقراری مستمری درباره وراث قانونی یک نفر کارشناس کشت توتون – مصوب ۲۴ آبان ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۷ دی ۱۳۴۹ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۳ دی ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. 81. قانون بخشودگی قسمتی از جریمههای نقدی محکومین قانون منع کشت خشخاش – مصوب ۲۵ اسفند ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۱۹ اسفند ۱۳۴۹ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. 50. قانون تبدیل وضع استخدامی یک نفر کارشناس کشت توتون – مصوب ۲۴ آبان ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۱۲ دی ۱۳۴۹ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۶ دی ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

قابل ذکر است که نماینده اینجانب (1) و دو نماینده شورای محترم نگهبان که از طرف آقایان برای رسیدگی به وضع انتخابات تهران تعیین شده بودند، چند روز قبل نزد اینجانب آمدند و به صحت و سلامت انتخابات تهران شهادت دادند. لایحه قانونی طریقه رفع مشکلات پیش بینی نشده در قوانین و مقررات اصلاحات ارضی – مصوب ۲۹ آذر ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۱۴ دی ۱۳۴۹ مجلس سنا کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستایی دو مجلس – این قانون در تاریخ ۲۶ دی ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

44. قانون اجازه تحصیل مبلغ چهل میلیارد ریال اعتبار جهت تقویت نیروهای دفاعی کشور – مصوب ۸ آذر ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۱۸ آذر ۱۳۴۹ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۲ آذر ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

ـ آقای حسین رئیسی (میناب، رودان، جاسک، سیریک و بشاگرد) به وزیر کشور درخصوص ضرورت اجتناب نیروی انتظامی از تعقیب و گریز خودروها در مناطق مسکونی و معابر پرتردد. محمد مهدی جعفری، نماینده دشتستان نظری شبیه معینفر داشت: «من اعلام میکنم که رای مخالفم بهیچوجه بعنوان طرفداری از آقای بنیصدر نیست، بلکه در حال حاضر با رای قاصر خود، با نظر قاصر خود اینچنین میبینم که رای به عدم کفایت سیاسی رئیس جمهوری به نفع این جمهوری تمام نخواهد شد.» و نفر سومی که به معینفر و جعفری اضافه شد و طیف نمایندگان وابسته به نهضت آزادی و مخالف با عدم کفایت سیاسی بنیصدر را تکمیل کرد، عزتالله سحابی بود که گفت: «من در اینکه آقای بنیصدر نمیتواند رئیس جمهور باشد حرفی ندارم و موافقم، ولیکن به دلیل سابقه تکوینی این طرح، من با این طرح مخالفم و اصلا در رای آن شرکت نمیکنم.» پیشنهاد سحابی این بود که: «این طرح، ایکاش این جور اصلاح میشد که آقای بنیصدر عدم کفایت سیاسی، طرف مقابل هم مقصر در ایجاد این زمینههای عدم کفایت سیاسی، ولی ما زمینهها را این جور نمیبینیم، حرف ما در اینجا است که ممکن است یک کسی را شما به انواع مختلف اذیت بکنید و شکنجه بدهید.

هر زمان که کمیسیون نظر خود را به هیئت رییسه تحویل داد، هیئت رییسه باید در اولین جلسه صحن که بعد از آن برگزار میشود این موضوع را در دستور قرار دهد. ما در شورای نگهبان از اولین روز دریافت مصوبه تا آخرین لحظات مهلت قانونی جهت اظهارنظر نسبت به آن، جلسات مختلفی برگزار کرده و پیگیریهای متعددی در جهت رفع ابهامات و شفافتر شدن مصوبه برای اجرای بهتر آن انجام دادیم که برخی از آنها روشن شد و برخی باقی ماند. زمان و مکان باعث تغییر نگاه مجتهد به یک موضوع و در نتیجه تغییر حکم خواهند شد. در طول زمان بهرهبرداری از مجوزهای ثبتمحور پس از اعتراض اشخاص حقیقی یا حقوقی، اتحادیههای صنفی، تشکلها یا دستگاههای اجرائی ذیربط با ارائه دلایل توجیهی به هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار و تشخیص هیأت و تأیید هیأت وزیران، امکان تغییر مجوز موضوع این تبصره به تأییدمحور وجود دارد.

دکتر رئیسی در ادامه به موضوع فعالیت مناطق آزاد اقتصادی پرداخت و افزود: فلسفه اصلی تشکیل این مناطق ایجاد رونق در تولید و صادرات کالا بود اما امروز برخی از این مناطق به کانون واردات تبدیل شدهاند. نیکزاد در بخش دیگری از این گفت و گو، تصمیم دولت درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را نکته مهم بودجه ۱۴۰۱ خواند و گفت: واقعیت این است که امکان ادامه تخصیص ارز ترجیجی برای واردات کالاهای اساسی وجود ندارد چون دولت چنین درامدی ندارد. 2 -بررسی و تصویب آزمایشی طرحها و لوایح و همچنین تصویب دائمی اساسنامه سازمانها، شرکتها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت که طبقاصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی به آنها محول میگردد.

  • قانون انتخابات و آییننامه داخلی مجلس خبرگان رهبری
  • خطیبی آقای پاس در جدال منتخب ۹۸ و سرخابیها
  • ژستد در نقش یامگا؛ پنالتیزن عوض شد(عکس)
  • پیولی: زلاتان و ربیچ به دیدار با اینتر نمیرسند
  • آمارها درباره پیشرفت مشارکت زنان چه میگوید؟
  • استانهای گیلان و مازندران هرکدام ۴ نماینده؛

قانون اساسی ترکیب اعضای شورای بازنگری را نیز مشخص کرده است. تبصره 2 – در مورد كساني كه طبق قوانين استخدامي و يا تعهد خدمت، استعفاي آنان منوط به پذيرش آن از سوي مسؤولين مربوطه باشد، قبول استعفاء شرط است. تبصره – در حوزه هائي كه تعداد نمايندگان مورد نياز بيش از يك نفر باشد، فقط اسامي ناخوانا باطل خواهد شد. ۱۴ مرداد از ۱۶۸ نماینده، ۱۳۰ نفر آرای موافق، ۱۴ نفر مخالف و ۲۴ نفر آرای ممتنع به گلدانها ریختند و باهنر نخست وزیر شد.