مدلول توافق نامه ها صراحتا دلالت دارد که قولنامه مستند د

با وجود تعهد به گشودن مرزها برای کشورهای عضو، قانون تعلیق موقت توافق نامه شینگن امکان برقراری مجدد کنترل های مرزی در یک کشور شینگن را برای مدت کمتر از 30 روز فراهم می کند. 8.7. مشتری در پایان مدت اعتبار خدمات میتواند نسبت به تمدید و یا انصراف از دریافت خدمات اقدام نماید. 8.8. هرگونه تأخیر در درخواست تمدید خدمات و یا عدم پرداخت صورتحساب صادر شده در مهلت مقرر به منزله انصراف مشتری از دریافت خدمات بوده و اسکایروم مجاز به قطع دسترسیهای مشتری به خدمات خواهد بود. در صورت انصراف هزینه پرداخت شده به هیچ عنوان به مشتری مسترد نخواهد شد.

8.5. مشتری میتواند در هر زمان از دریافت خدمات اسکایروم انصراف دهد. 9.11. مشتری موافقت مینماید که در صورت طرح هر گونه دعوی حقوقی و کیفری و یا ادعا و مطالبه خسارت از سوی اشخاص ثالث علیه اسکایروم یا کارکنان، مشاوران، مدیران، صاحبان، تأمینکنندگان اطلاعات، نمایندگیها و تمامی عوامل وابسته به اسکایروم به نحوی که آن ادعا و یا مطالبه ناشی از فعل و یا ترک فعل مشتری که از (الف) تعدی مشتری از تعهدات و وظایف مندرج در کلیه توافقنامههای اسکایروم (ب) هر گونه تقلب، فریبکاری و تحریف توسط مشتری و یا (ج) ادعای نقض حقوق از سوی اشخاص ثالث بر اساس اطلاعات، دادهها، فایلها و محتوای منتشر شده از سوی مشتری ناشی شده باشد نامبرده مسئولیت کامل پاسخگویی به ادعاها، خسارات و یا مطالبات اشخاص ثالث را اعم از خسارات مادی و معنوی بر عهده خواهد داشت و در صورت طرح هر گونه دعوی توسط اشخاص ثالث علیه اسکایروم مشتری مسئول پرداخت تمامی خسارات قانونی و هزینههای ناشی از دعوا اعم از هزینه دادرسی، حقالوکالهای که اسکایروم به وکلای خود پرداخت نموده، حق الزحمه کارشناس، حقالزحمه پرداختی به مشاوران حقوقی، فنی و کارشناسان و سایر غرامتهای اعلام شده از سوی اسکایروم خواهد بود.

لذا در صورت انتشار آگاهانه یا غیرآگاهانه محتوای رویدادها توسط مشتری و یا شخص ثالث و یا سو استفاده از محتوای ضبط شده، اسکایروم هیچ گونه مسئولیتی بر عهده نخواهد داشت و عواقب ناشی از آن تماماً متوجه مشتری و شرکت کننده خواهد بود. 10.4. اسکایروم هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای ایجاد شده، فراهم شده و یا منتشر شده توسط مشتری یا کاربران مشتری بر عهده ندارد. 9.3. مشتری اطلاع دارد که بخش عمدهای از خدمات اسکایروم بر بستر اینترنت ارائه میگردد و کیفیت این خدمات به زیرساخت ارتباطی فراهم شده توسط دولت جمهوری اسلامی ایران وابسته است. پیام عکس سفیر روسیه به سیاستگذاران و مسئولان جمهوری اسلامی آن است که اگرچه در ۸۰ سال خیلی مسائل تغییر پیدا کرده ولی در منطق قدرت و رئالیسم سیاسی، سرسپردگی و گرهزدن منافع کشورمان به یک بازیگر خاص، و ناتوانی در تعامل با همه جهان و از آن جمله همه قدرت های بزرگ، اشتباهی تاریخی و گناهی نابخشودنی است.

ضریب تصحیح خطا، یعنی برآورد ضریب C در صورتی که با علامت منفی ظاهر گردد- که انتظار می­رود چنین باشد- نشانگر سرعت تصحیح خطا و میل به تعادل بلندمدت خواهد بود. 2. تعریف دوم رشد اقتصادی، عبارت است از افزایش آنچه اقتصاد میتواند تولید کند، در صورتی که از تمام منابع کمیاب خود استفاده کند. 9.8. ضبط و ذخیره سازی رویدادها و جلسات بدون اطلاع شرکتکنندگان نقض حقوق اولیه آنها است لذا در صورتی که مشتری قصد ضبط و ذخیرهسازی محتوی رویدادها و یا جلسات را دارد باید موارد را در ابتدای هر رویداد به اطلاع شرکت کنندگان برساند.

10.1. استفاده از خدمات اسکایروم به منزله مطالعه، آگاهی و پذیرش مشتری و یا شرکت کنندگان از تمامی مفاد این توافقنامه است و مشتری متعهد میگردد که شرکت کنندگان مطابق با مفاد این توافقنامه عمل خواهند نمود و در صورت نقض مفاد این توافقنامه توسط مشتری یا شرکت کنندگان و یا کاربران ایشان مسئولیت کامل عواقب ناشی از آن بر عهده مشتری است. 9.9. صرف نظر از موارد ذکر شده تمامی اطلاعات، مستندات و خدمات فراهم شده از سوی اسکایروم بدون هیچ گونه گارانتی و تضمینی ارائه میشود و مشتری صراحتاً موافقت مینماید که از خدمات ارائه شده با مسئولیت خود استفاده خواهد نمود. با این وجود چنانچه مشتری هنگام دریافت خدمات اسکایروم گزینه «تمدید خودکار» را انتخاب نموده باشد با پایان مدت سرویس مورد نظر برای مدت مشابهی تمدید میشود.

در هرصورت 10 روز قبل از پایان مدت قرارداد یک پیام از طرف اسکایروم جهت یادآوری به ایمیل و شماره موبایل مشتری ارسال میشود. در عین حال به تمام مشتریان توصیه میشود که قبل از خرید خدمات از نسخه رایگان اسکایروم استفاده نمایند. با این حال از آن جاییکه صدور حق دسترسی به خدمات مشتری توسط خود مشتری مدیریت میگردد اسکای روم هیچ گونه مسئولیتی در خصوص سوء استفاده احتمالی اشخاص ثالث از خدمات مشتری، با آگاهی یا بدون آگاهی وی، نخواهد داشت و مشتری میبایست نهایت دقت و حساسیت را در استفاده صحیح از امکانات مدیریتی فراهم شده جهت بالا بردن امنیت محیط بهرهبرداری از خدمات به کار گیرد. خسارات احتمالی وارده بر هر نوع سیستم رایانهای و الکترونیکی و از دست دادن اطلاعات حاصل از دانلود و همچنین مسئولیت استفاده از محتوای ذکر شده بر عهده مشتری خواهد بود و اسکایروم هیچ گونه نظارت و مسئولیتی در قبال موارد مذکور نخواهد داشت.

9.10. مسئولیت محدود: مشتری میپذیرد که مسئولیت استفاده از خدمات اسکایروم تنها بر عهده وی بوده و در صورت بروز هرگونه خسارت مادی و معنوی به تجهیزات و یا اطلاعات مشتری که در نتیجه دسترسی یا استفاده از خدمات اسکایروم به وجود آید هیچگونه مسئولیتی بر عهده اسکایروم نخواهد بود.

سفیر انگلیس به محض پا گذاشتن در خاک ایران از لزوم ایجاد رابطه دیپلماتیک مناسب میان تهران و لندن گفته و در لابه لای سخنانش از وجود چالش ها نیز یاد کرده است. 9.5. مشتری اطلاع کامل دارد که مسئولیت هرگونه محتوا، فایل و اطلاعاتی که در حین بهرهبرداری از خدمات اسکایروم میان کاربران و مخاطبین مشتری ارسال و دریافت میگردند متوجه خود مشتری است. مشتری موظف است در روند بهرهبرداری از خدمات اسکایروم از هر اقدامی که ممکن است به شهرت، اعتبار، دارایی و خدمات اسکایروم لطمه وارد نماید اجتناب ورزد. 9.6. اسکایروم نهایت تلاش خود را برای حفظ حریم خصوصی مشتری و کاربران مشتری در محیط برگزاری رویدادها انجام خواهد داد و با ایجاد موانع امنیتی مانند ایجاد نام کاربری و گذرواژه برای ورود به رویدادها، پیوندهای اختصاصی، اتاقهای مجازی مجزا، ایزوله نمودن ارتباطات میان اتاقها و رویدادها، ارائه پنل مدیریتی اختصاصی به هر مشتری و هر گونه ابزار و راهکار لازم در خصوص ارتقای امنیت و حفظ حریم خصوصی محیط رویدادها از ورود اشخاص ناشناس و غیرمجاز به خدمات مورد بهرهبرداری مشتری جلوگیری به عمل میآورد.

9.4. اسکایروم تمام تلاش خود را برای فراهم آوردن امکانات و قابلیتها و خدمات متناسب با نیازهای مشتری به کار خواهد گرفت. کسانی که تلاش میکنند که دوران رضاخان را مثبت جلوه بدهند، میخواهند کشوری مثل انگلیس را که همچنان به دنبال بسط سلطه بر ایران است و تلاش میکند در کشور ما جایگاه خود را احیا کند، آرایش و تطهیر کنند. همان طور که رهبر انقلاب تاکید فرمودند ما از خواست ملت افغانستان حمایت می کنیم.

  1. تحریم های مربوط به واردات نفت و گاز از ایران
  2. تحریم خدمات تبعی برای هر دسته از تحریم های فوق
  3. تحریم ها مرتبط با خدمات تبعی برای هر یک از گروه های فوق
  4. اشخاص حقیقی، حقوقی یا نهاد های
  5. Bush, V. (1945). Science: The Endless Frontier (National Science Foundation, Washington DC)
  6. ماده پنجم: ارائه خدمات و استفاده از خدمات
  7. حفظ حقوق بازنشر مطالب با ذکر نام جهاد دانشگاهی
  8. طرفین توافق نامه

11.2. در صورت آگاهی اسکایروم از هر گونه محتوا و یا فعالیتهای ناقض قوانین و مفاد توافقنامههای اسکایروم (به تشخیص خود اسکایروم) میتواند بلافاصله دسترسی به آن محتوا را مسدود نموده، خدمات مرتبط با آن را متوقف و یا قطع کرده و هرگونه اقدام دیگری را که لازم بداند انجام دهد.