اعضای کابینه دولت روحانی در چهار ساله دوم

همچنین ترامپ با افزایش بودجه پنتاگون به بیش از 600 میلیارد دلار و بیاعتنایی نسبت به مشکلات مالی ناتو و تهدید این سازمان مبنی بر کاهش همکاریهای آمریکا که از تاریخ شکلگیری ناتو تا به امروز بیسابقه است، نشان داد ملیگرایی وی حتی علاقهای به حمایت از دفاع جمعی ندارد که آمریکا هسته مرکزی آن را تشکیل داده است و از منظر نئورئالیسم، آمریکا، تنها در پی تأمین منافع و امنیت خود از طریق بیشینهسازی قدرت در مقابل منافع و امنیت جمعی است.

آنارشی حاکم بر ساختار نظام بینالملل سبب میشود دولتهای ملیگرایی همچون دولت ترامپ با نقض قوانین بینالمللی و بیتفاوت نسبت به هنجارهای نظام بینالملل به هر قیمتی، تنها منافع خود را پیگیری نمایند که این رویکرد با دیدگاه منافع جمعی و مکانیزم امنیت دستهجمعی در تعارض جدی است. الگوی امنیت دستهجمعی که همواره از منظر نو واقعگرایان آرمانی و دارای مشکلات ساختاری بوده است امروزه بهعنوان سازوکار حفظ و گسترش امنیت بینالمللی مورد تأیید بالاترین مرجع تصمیمگیری بینالمللی جهان یعنی سازمان ملل است؛ همچنین این الگو به لحاظ ویژگیهای اقدام جمعی که دارا است، میتواند بهعنوان یک عامل بازدارنده در مقابله با تهدیدات و منازعات بینالمللی مطرح شود اگرچه تا به امروز نیز الگوی امنیت دستهجمعی به علت مواردی همچون نظام آنارشیک، منافع متعارض دولتها بهعنوان بازیگران اصلی نظام بینالملل، نتوانسته امنیت بینالمللی را آنطور که درگذشته پیشبینی میشد حفظ و گسترش دهد؛ همچنین از سویی دیگر نیز سازوکار حقوقی این مهم با حق وتو اعضای اصلی شورای امنیت سازمان ملل به این ضعف دامن زده است، اما میتوان گفت با توجه به جایگاه ایالاتمتحده در نظام بینالملل بهعنوان یک قدرت برتر، دیدگاههای تند ملیگرایانه ترامپ موجد این شرایط خواهد بود.

بهطور مثال، اگر امکان صادرات نفت و یا واردات کالاهای ضروری برای نیاز عمومی جامعه با مخاطره روبهرو شود، بخشی از منافع حیاتی دچار فرسایش میگردد. در فاصله کمی از این اتفاق صفحه اینترنتی کارل روو استراتژیست جمهوریخواهان هم از کار افتاد و بهدلیل فشار افکار عمومی اعلام شد که به دلیل طغیان هرزنامهها، صفحات توییتر این کاربران شاتدان شده است.

بهطوریکه کاهش همکاریهای بینالمللی آمریکا در قالب یکجانبهگرایی موجب تضعیف یکی از ارکان اصلی امنیت دستهجمعی یعنی ساز و کار حقوقی آن میشود. وزیر امور خارجه که با مأموریت ویژه افزایش روابط روسیه و ایالاتمتحده به این سمت منصوب شده بود، نمیتواند موافق افزایش همکاریهای آمریکا و ناتو باشد. گزارش عملکرد دولت روحانی در مدیریت و مقابله با پاندمی کرونا در قالب یک کتاب 483 صفحه ای از سوی مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری منتشر شد.

درجلسۀ کمیسیون امور عدلی وقضایی به ریاست محمد سرورعثمانی دررابطه به عضویت زنان درشورای دادگاه عالی و شرایط شرعی آن همچنان روی تفاهم نشست مشترک هیات جمهوری اسلامی افغانستان وجمهوری تاجیکستان درارتباط به عبور لوله های آب گذراز افغانستان به زمین های ساحه دشت راغک ولسوالی قلعه خم ولایت بدخشان تاجکستان وازجانب تاجکستان به قرا زنگریا ولسوالی شکی ولایت بدخشان افغانستان بحث صورت گرفته ،تصامیم لازم اتخاذگردید .

با وجود تمامی این اتفاقات باز هم دولت و مجلس با برگزاری جلسات مشترک میتوانند به تفاهم و توافق برسند مشروط بر آنکه هر دو طرف با حسن نیت در جلسات شرکت کنند. اما بعد از رأی اعتماد دولت برخی رفتار دیگری را در پیش گرفتند به عنوان مثال یکی از دولتمردان گفت که میخواهد ترکیب مجلس را تغییر دهد.

این دیدگاه ترامپ را نیز میتوان از منظر نقد نئورئالیستها نسبت به گونههای مختلف همگرایی تبیین نمود، زیرا آنارشی باعث نوعی بی اعتمادی دولتها به یکدیگر نیز میشود که این امر موجب میشود تا دولتها با نوعی اکراه با یکدیگر رفتار نمایند. و اقتصادمحوری بنا شده است طوری که وی حتی مخالف همکاریهای نظامی با ژاپن و کره جنوبی به سبک گذشته است.

همچنین همانطور که نو واقعگرایان معتقدند ازنظر دولتها، همکاریها و اتحادهای بینالمللی با توجه به وابستگی متقابل حاصل این نوع همگراییها، آنچنان مطلوب نیست باید خاطرنشان کرد ترامپ نیز در این چهارچوب، ادامه همکاریهای بینالمللی ایالاتمتحده را به شکل سابق با نیازها و دغدغههای آمریکا همسو نمیداند.

بیتردید اقتصادی که در فکر صادرات و واردات نباشد، اقتصادی که بخواهد دروننگر باشد و به بیرون توجه نداشته باشد، اقتصادی که بخواهد به مزیتهای اقتصادی توجه نکند، اقتصادی که نخواهد تمرکز و همچنین انحصار را در شرکای اقتصادیاش کنار بگذارد، نمیتواند اقتصادی جهشی و روبهجلو باشد. همانطور که ترامپ نیز با چگونگی دیدگاههای خود نسبت به متحدان برخی متحدان آمریکا بر این اصل ﺗﺄکید داشته است.

اکنون که برجام اماده احیاست و نتایج آن عاید کشور و مردم خواهد شد، لازم است دولت جدید بهگونهای خردمندانه از آن پاسداری کند؛ همانطور که آقای رئیسی در مناظرهها و نشست مطبوعاتی خود به آن اشاره کرده است. این اصول برای چند سال اول انقلاب بطور گستردهای اعمال گردید و ایران مرکز ثقل رفت و آمد همه نهضت های آزادی بخش، جریانات سیاسی و معارض حکومتها و همینطور حامی جریان های مخالف قدرت های بزرگ شد.اما به لحاظ اقتصادی، ایران به تدریج از کشور های جهان سوم فاصله گرفت و به شرکای سنتی غربی خود مانند ژاپن، غرب اروپا و امریکای شمالی روی آورد.

اصل 154 قانون اساسی مقرر می دارد”جمهوری اسلامی ایران در عین خودداری کامل از هر گونه دخالت در امور داخلی ملت های دیگر از مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت می کند” شاید این اصل و عملکردهای مربوط به این اصل انقلابی ترین خط مشی و اقدامات جمهوری اسلامی ایران باشد.گستره این اصل در سطح جهانی است و مجددا تقسیم بندی میان بازیگران بر اساس سطح قدرت انهاست.

تحریم های دولت ترامپ علیه ایران پس از خروج آن از توافق هسته ای، اقتصاد این کشور را ویران کرده و کانال های مالی برای خرید مواد غذایی و دارویی را از بین برده است. وی افزود: همچنین با توجه به شرایط خاص و نگران کننده افغانستان، حتی از توجه به بیش از ۴ میلیون پناهنده این کشور نیز غافل نشدیم و برنامه واکسیناسیون این میهمانان افعانستانی در ایران را دنبال میکنیم.

بر مبنای مفروضههای نئورئالیسم باید گفت دونالد ترامپ با رویکردی نسبتاً انزواطلبانه در مقابل بینالمللگرایی رهبران پیشین این کشور، در پی آن است تا هزینههای این کشور را در معادلات بینالمللی کاهش دهد، که این امر موجب کاهش مشارکت آمریکا در نظام بینالملل خواهد شد. سرمایهگذاری دولت ترامپ در خصوص گسترش سلاحهای هستهای ایالاتمتحده بهعنوان عامل بازدارنده در مقابل افزایش مشارکت در اتحادهای نظامی همچون ناتو به همان اندازه که مغایر با اصول امنیت دستهجمعی است از منظر نو واقعگرایان و خصوصاً نظریهپردازان برجسته این مکتب همچون والتس نیز قابل تبیین است.

رد پای این ترکیب بخش واقعی اقتصاد با پولهای خلق شده را در مسکن مهر به طور کامل میتوان مشاهده کرد که با 50 هزار میلیارد تومان نقدینگی، بیش از 4 میلیون واحد مسکونی ساخته شد که به معنای اصابت 100 درصدی خلق پول انجام شده به هدف است. به بیان دیگر زمانی که حجم یک اقتصاد همراه با حجم پول رشد کند، ما شاهد تورم در آن اقتصاد نخواهیم بود.

از طرفی، با توجه به اینکه از منظر نئورئالیسم دولتها بازیگران اصلی صحنههای بینالمللی محسوب میشوند جایگاه نهادهای بینالمللی نیز تحت تأثیر قدرتهای برتری همچون آمریکا است. مهمترین تأثیر ادامه این روند در چگونگی مکانیزم حفظ و گسترش امنیت بینالمللی خواهد بود. سایت «رویداد» نظرسنجیای را که ازسوی یکی از سازمانهای دولتی انجام شده بود منتشرکرد که نشان میداد محبوبیت احمدینژاد در نزد شهروندان تهرانی ١٤ درصد است اما کرباسچی همچنان ٥٦ درصد محبوبیت دارد.